Projektiranje sustava
Pro鑙š鎍vanje vode
Filtriranje vode
Deferizacija i demanganizacija vode
Dearsenizacija pitkih voda
Omekšavanje vode
Demineralizacija vode
Sustavi reverzne osmoze
Desalinizacija morske vode
Ozonizacija vode
UV dezinfekcija vode
Punionice vode
Ultra 鑙sta voda za farm. industriju
Kvaliteta vode po želji kupaca
Pvdf materijali
Elektrodeonizacija
Hemodijaliza
Pri鑥vni djelovi i potrošni materijal
Voda za farmaceutsku industriju


Voda za autopraonice
Voda za naftne platforme
Voda za ku鎛u primjenu
Projektiranje sustava

Tvrtka Nirosta d.o.o., svojim kupcima, po njihovoj 緀lji, omogu鎢je uslugu tehnolo筴og projektiranja sustava pro鑙规avanja vode.

Ova usluga 鎒 pomo鎖 potencijalnom kupcu pri procjeni kompletne investicije, njenog ko箃anja, izvedbe, operativnih tro筴ova tijekom eksploatacije itd.

[povratak na izbornik]


Pro鑙š鎍vanje vode

Svaku vodu prije uporabe potrebno je pro鑙stiti, zavisno od o鑕kivanog stupnja 鑙sto鎒. Nekada je dovoljno vodu samo osloboditi 鑦rstih dijelova, poput li规a, i grube prljav箃ine, npr. ki筺ica, koja 鎒 se koristiti za zalijevanje povrtnjaka. Za ovu svrhu koriste se grube i fine re筫tke koje osloba餫ju vodu navedenih grubih ne鑙sto鎍.

Sve ostale aktivnosti za uklanjanje ne鑙sto鎍 iz vode bit 鎒 definirane pod razli鑙tim stupnjevima pro鑙规avanja. Tvrtka Nirosta d.o.o., ima razra餰n kompletan sustav uklanjanja grubih ne鑙sto鎍 iz vode, kao i skladi箃enja tako pro鑙规ene vode.

Podsustav pro鑙规avanja vode je talo緀nje, te flokulacija, kao dvije izuzetno efikasne, konzervativne metode pro鑙规avanja, koje su osnova daljih tehnolo筴ih faza.

[povratak na izbornik]


Filtriranje vode

Uklanjanje grubih ne鑙sto鎍, kao 箃o je li规e i ostalo, u ve鎖ni slu鑑jeva ne zadovoljava o鑕kivanu kvalitetu vode. Stoga se mora pristupiti tehnolo筴om postupku filtracije vode. Generalno re鑕no, filtracija se odvija oklanjanjem ne鑙sto鎍 vidljivih " golim okom " i onih vidljivih opti鑛im mikroskopom. (od 1000- 1 m m).

Tvrtka Nirosta d.o.o., raspola緀 kompletnom ponudom filtarskih jedinica kapaciteta od 0,5 l/h, pa sve do velikih industrijskih filtera kapaciteta 100 i vi筫 m 3 /h.
Nirosta d.o.o. je zstupnik tvrtke Sonitec Inc., a njihov proizvod Vortisand je jedan od najozbiljnijih proizvoda za filtraciju vode op鎒nito.[povratak na izbornik]


Deferizacija i demanganizacija vode


Ve鎖na podzemnih slavonskih voda, kao i podzemne vode u nekim drugim podru鑚ima R. Hrvatske , sadr緀 otopljeno 緀ljezo. Postupak njegovog uklanjanja iz vode je prvi va緉iji tehnolo筴i korak da bi se voda pripravila za dalju proizvodnju. U ve鎖ni slu鑑jeva s pojavom 緀ljeza koincidira i pojava otopljenog mangana.

Postupcima deferizacije i demanganizacije, koje koristi tvrtka Nirosta d.o.o., uklanjaju se s 100% efikasno规u 緀ljezo i mangan iz vode. Ovaj postupak bazira se na kori箃enju oksido-redukcijskih postupaka, kataliziranih specijalnim ispunama filterskog materijala, a postupak se zavr筧va kori箃enjem redukcijskih spojeva koji neutraliziraju djelovanje oksidacijskih tvari. Cijela ova tehni鑛o-tehnolo筴a aktivnost bazira se na kori箃enju potpunih iskustava svjetski priznatih tvrtki koje suportiraju djelovanje tvrtke Nirosta d.o.o., na ovim podru鑚ima.

[povratak na izbornik]


Dearsenizacija pitkih voda


Velika mogu鎛ost nala緀nja arsena iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija u podzemnim vodama, pretpostavlja i adekvatnu mogu鎛ost njegovog uklanjanja.

Do sada su razvijene mnoge metode i tehnolo筴i postupci za uklanjanje arsena iz podzemnih voda koje se koriste za pi鎒.

Tvrtka Nirosta d.o.o., koristi metode i postrojenja za uklanjanje arsena iz pitke vode, tvrtke Severn Trent Services.

Ovakova tehnologija omogu鎍va uklanjanje arsena do niveaua od ispod 8 礸/l otopljenog arsena.

[povratak na izbornik]Omekšavanje vode

Omek筧vanje vode je postupak neophodan kod voda koje moraju ili trebaju imati smanjenu tvrdo鎢 vode. Naro鑙to je va綼n kod tvrdih voda koje se koriste u raznim tehnolo筴im procesima, npr.: destilacija, reverzno-osmotska purifikacija vode, rashladni sustavi, toplovodi, i svi slu鑑jevi gdje 鎒 inkrustacijom vodenog kamenca do鎖 do poreme鎍ja u daljim stupnjevima pro鑙规avanja vode ili do smanjenja toplinskih karakteristika kori箃enih ure餫ja.

Postupci omek筧vanja vode koje koristi tvrtka Nirosta d.o.o., u ve鎖ni slu鑑jeva, odvijaju se u omek筰va鑙ma na bazi ionske izmjene.

To je vrlo efikasan postupak, a za izvr筫nje se koriste iono izmjenjiva鑛e smole.

NIROSTA d.o.o. , koristi visokou鑙nske ionske mase razli鑙tih proizvo餫鑑, zavisno od svrhe uporabe. Sve smole koje koristimo popra鎒ne su i certifikatima kakvo鎒 proizvo餫鑑.

[povratak na izbornik]


Demineralizacija vode

Postupak demineralizacije vode, je postupak u kome se iz vode potpuno uklanjaju minerali otopljeni u vodi.

Postupak demineralizacije mo緀 se odvijati u nekoliko tehnolo筴ih smjerova.

Demineralizacija na iono izmjenjiva鑛im smolama je najra筰reniji na鑙n. Tvrtka Nirosta d.o.o. koristi vlastite ure餫je za demineralizaciju vode, proizvedene u na筰m radionicama. Ionska masa kori箃ena u ovim slu鑑jevima je od renomiranih svjetskih proizvo餫鑑 ionske mase.(Bayer, Dow, Rohm&Hass).

[povratak na izbornik]Sustavi reverzne osmoze

Trenutno najpopularniji sustav za demineralizaciju vode. Dizajn sustava tvrtka Nirosta d.o.o. osigurava od vode鎖h svjetskih proizvo餫鑑.

Reverzno osmotski sustavi su hiperfiltracijski sustavi koji separiraju otopljene tvari u vodi, od vode. Vrlo efikasna metoda koja je ekolo筴i potpuno neutralna.

Razli鑙tih je stupnjeva iskoristiviosti. Primjenjuje se u skoro svim segmentima 緄vota, kako industrijskim tako i u doma鎖nstvima.

[povratak na izbornik]


Desalinizacija morske vode

Reverzno osmotska purifikacija vode na筶a je svoju primjenu u dobivanju pitke vode iz morske vode. Najefikasnija metoda, s visokim stupnjem iskoristivosti.

[povratak na izbornik]


Ozonizacija vode

Vrlo raširen postupak dezinfekcije vode, pogotovo kod spremanja vode u boce.

Ozonizacijski postupci veliku primjenu imaju u raznim oksidacijskim procesima, pa tako i kod predtretmana.

Naro鑙to važan oksidacijski postupak kod uklanjanja otopljenog željeza, mangana i arsena iz podzemnih voda.

[povratak na izbornik]


UV dezinfekcija vode


Dezinficiranje vode je obvezan postupak kod proizvodnje pitkih voda, a dezinfekcija UV zra鑕njem odre餰nih valnih duljina je do sada sigurno najzdravija metoda.


Ova dezinfekcija odvija se bez ikakovih dodataka, bez kemijske intervencije u mediju, te dakle bez mogu鎛osti stvaranja 箃etnih sastojaka interakcijom dezinficijensa, i u vodi otopljenih spojeva (npr..organskih tvari).


[povratak na izbornik]


Punionice vode

Sve viši standardi koji se postavljaju za pitke vode, rezultirali su pove鎍nom potražnjom za flaširanim 鑙stim vodama.

[povratak na izbornik]


Ultra 鑙sta voda

Za biokemijske i laboratorije koji obavljaju kontrole proizvoda, kao i za vrhunske analiti鑛e laboratorije, potrebna je i izuzetna kakvo鎍 laboratorijske vode koja slu緄 za pripremanje analiti鑛ih pripravaka.

Tako餰r, voda koju se koristi za razne laboratorijske tehnike i aparate mora biti kakvo鎒 tipa ultra 鑙ste vode. ( ASTM Standard- Typ1- American Society for Testing and Materials).

Moderna GMO ispitivanje nezamisliva su bez takovih ultra 鑙stih voda, kao i ispitivanja u sudskoj medicini i prate鎖m DNA laboratorijima.

Tvrtka Nirosta d.o.o., vode鎖 je u Hrvatskoj isporu鑙telj takovih ure餫ja. Na筰 ure餫ji se nalaze u preko stotinu laboratorija diljem Hrvatske.

[povratak na izbornik]


Kvaliteta vode po želji kupaca


Bilo koja želja kupca za odr餰nom kakvo鎜m vode, prakti鑛i može biti izvedena u tvrtki Nirosta d.o.o. Sve tehni鑛o- tehnološke, do sada spoznate mogu鎛osti, pri obradi vode, dostupni su sada i u Hrvatskoj djelovanjem tvrtke Nirosta d.o.o.

[povratak na izbornik]


PVDF materijali

NIROSTA d.o.o. j e certificirani dizajner i izvo餫 cjevovoda iz PVDF materijala, BCF (Bead and Crevice Free) Fusion Techology metodom spajanja, tvrtke Georg Fischer iz ﹙icarske.
Stru鑞jaci tvrtke su kompletno 筴olovanje i certificiranje usvojili u Schaffhausenu u ﹙icarskoj.
Time smo stekli mogu鎛ost izvedbe ovih izuzetno zahtjevnih cjevovoda za farmaceutsku industriju, na podru鑚u RH.

PVDF (Polyvinyldien fluorid) visoke 鑙sto鎒, HP, je postao osnovni materijal za izvo餰nje cjevovoda u farmaceutskoj industriji i njegove su prednosti pred nehr餫ju鑙m 鑕licima, pa 鑑k i tipa 316L, vi筫struke.
Ovaj materijal ima SVE potrebne ateste, NSF, FDA, USP, EP, BfARM, ISPE, cGMP itd.

Primjena:

a) Farmaceutika
b) Biotehnologija
c) Medicinska tehnologija
d) Prehrambena tehnologija
e) Industrija poluvodi鑑
f) Sve zahtjevne tehnologije izuzetne 鑙sto鎒

Tvrtka ima ve i reference u RH te BiH.

[povratak na izbornik]

Elektrodeonizacija

Uz reverzno - osmotsku purifikaciju vode, s nizom svih mogu鎖h predtretmana od deferizacije do ozonske oksidacije i dezinfekcije, elektrodeonizacija je na筶a svoje mjesto u skali naknadnih pro鑙规avanja vode.

Ovaj izuzetan sustav pro鑙规ava vodu (konstantno) do vrijednosti ispod 0,1 microS/cm.

Tvrtka NIROSTA d.o.o. koristi sustave elektrodeonizacije i 鎒lije tvrtke Elektropure.

U RH je NIROSTA d.o.o., ugradila 10 tak, takovih sustava protoka 鑙ste vode preko 2000 lit/h, te nekoliko manjih sustava (do 100 lit/h).

Primjena : svagdje gdje se zahtjeva vrhunska 鑙sto鎍 vode. (industrija poluvodi鑑, vrhunskie laboratorijske analiti鑛e tehnike, itd).

[povratak na izbornik]


Hemodijaliza


Uz sustave reverzne osmoze za purifikaciju vode, tvrtka NIROSTA d.o.o., isporu鑥je i ure餫je za purifikaciju vode za potrebe hemodijaliznih ure餫ja. Svaki ovako isporu鑕ni ure餫j sadr緄 i sustav daljinskog nadzora, te mogu鎛ost svakodobne kontrole sustava, kori箃enjem pristupa internetu, a stanje na postrojenju se kontrolira i preko mobitela, a sve GPRS vezom.

Ovaj moderan na鑙n kontrole se naravno, mo緀 koristiti osim u svrhu nadzora, i kao zasebna upravlja鑛o-kontrolna mogu鎛ost.

[povratak na izbornik]


Pri鑥vni dijelovi i potrošni materijal


Za sve isporu鑕ne ure餫je tvrtka NIROSTA d.o.o., daje jamstvo na min. 2 godine za ure餫je kapaciteta preko 100 l 鑙ste vode po satu.

Tako餰r, tvrtka dr緄 na svom skladi箃u sve dijelove potrbne za pravilno funkcioniranje isporu鑕nih ure餫ja.

Kao posebnu pogodnost tvrtka nudi svojim korisnicima sve potro筺e filtere s isporukom unutar 24 sata, a korisnicima su na raspolaganju kompletna servisna vozila s svim potrebnim priborom za zamjenu potro筺og materijala, servisiranje i/ili pranje RO membrana.

Za omek筧vanje vode koristimo najkvalitetnije iono izmjenjiva鑛e smole renomiranih tvrtki kao 箃o su Dow , Bayer, Rohm i Hass itd.

Za regeneraciju omek筰va鑑 koristimo isklju鑙vo najkvalitetniji tabletirani natrijev klorid dobiven postupkom vakuum kristalizacije prekristaliziran s 鑙sto鎜m ve鎜m od 99,9%.


[povratak na izbornik]


Voda za farmaceutsku industriju

U svom radu tvrtka NIROSTA d.o.o., je prisutna u RH i na tr緄箃u pripreme vode za potrebe farmaceutske industrije.

Ova zahtjevna industrija temelji svoj nastup na tr緄箃u na principima i zahtjevima vrhunske 鑙sto鎒 svojih proizvoda i/ili pripravaka. Svaki proizvod iz farmaceutske ili srodne tvrke je vi筫struko ispitivan, kontroliran i certificiran i to ne samo u vlastitim, nego i u svjetskim laboratorijima.

Naravno, da je kori箃ena voda u postupku proizvodnje izuzetne 鑙sto鎒 i kakvo鎒. Osim kemijske 鑙sto鎒 ovako dobivene vode, velika pozornost se daje na njezinu mikrobioklo筴u 鑙sto鎢.
Tako餰r, sustav razvoda vodenog krugotoka do pojedinih industrijskih ili laboratorijskih potro筧鑑 je pod posebnom kontrolom i smatra se jednim od najzahtjevnijih industrijskih strojarsko-tehnolo筴ih aplikacija uop鎒.

Voda i dizajn postrojenja za potrebe farmaceutske industrije se uglavnom dijele na tri stupnja 鑙sto鎒:

a) pro鑙规ena voda
b) visoko鑙sta voda
c) voda za injekcije

Ovako zahtjevan zahvat na proizvodnji 鑙stih voda za farmaceutsku industriju, zahtjeva i poseban sustav kontrole, od trenutka potpisivanja ugovora za isporuku opreme, do njezinog pu箃anja u rad; priprave nacrta, I&P dijagrama, kompletnog ocjevljenja , kontrole uporabljenih materijala do u najmanji detalj, u certificiranje kojih su uklju鑕ne sve najrelevantnije dr綼vne i znanstvene institucije zemlje iz koje poti鑕 proizvo餫 pojedinog elementa koji se ugra饀je u sustav, a sve prama smjernicama i standardima svjetskih institucija za kontrolu kakvo鎒.

Sustav validiranja opreme i produkta, je najva緉iji korak kod zavr筧vanja cijelog sustava.
Osim uobi鑑jenih smjernica (GMP, GAMP, USP, EP), potrebno je i dokumentirati sve radnje posebnim kvalifikacijskim protokolima (DQ, IQ, OQ, PQ, MQ).

[povratak na izbornik]

 

Povratak na po鑕tnu stranicu